Pressmeddelanden

Anbudets slutliga resultat

Friday 7 December 2007
Rederiaktiebolaget Eckerö fullföljer sitt offentliga köpeanbud på aktier i Birka Line Abp - anbudets slutliga resultat

 

 

Enligt det slutliga resultatet har Rederiaktiebolaget Eckerös offentliga köpeanbud vid utgången av anbudstiden den 30.11.2007 godkänts av aktieägare vilkas innehav tillsammans med de aktier som redan ägs av Eckerö representerar 96,1 procent av aktierna och 96,4 procent av rösterna i Birka Line.

Eckerö har beslutat att fullfölja anbudet. Aktieköpen genomförs uppskattningsvis 10.12.2007. Clearingen av aktieköpen och betalningen av anbudsvederlaget sker uppskattningsvis 13.12.2007. Aktieägare vars bankkonto är hos en annan bank än värdeandelskontot får dock anbudsvederlaget till sitt bankkonto senast två bankdagarsenare, i enlighet med tidtabellen för betalningsrörelse banker emellan.

Eckerös framtida avsikter

Eckerös avsikt är att förvärva återstoden av aktierna i Birka Line. Eckerö kommer att inleda ett inlösnings-förfarande enligt aktiebolagslagen och medverka till att Birka Line kommer att ansöka om avnotering från OMX Nordic Exchange(Helsingfors börs).

De centrala elementen i inlösningsförfarandet enligt aktiebolagslagen är följande:

- Centralhandelskammaren utnämner en eller flera skiljemän

- Det tillsätts en god man för att bevaka minoritetsägarnas intressen

- Frågan huruvida Eckerö har inlösningsrätt fastställs i en muntlig förhandling, varefter äganderätten till de återstående aktierna i Birka Line övergår till Eckerö mot ställd säkerhet och avnoteringen av Birka Line verkställs.

- Inlösningspris och ränta fastställs.

- Skiljedomen vinner laga kraft efter en besvärstid på 60 dagar och inlösningspriset jämte ränta utbetalas.

Inlösningsförfarandet tar i allmänhet 6-9 månader. Eckerö förväntar att avnoteringen av Birka Lines aktier kommer att ske under våren 2008 och att betalningen av inlösningspris till de återstående ägarna i Birka Line kommer att ske under hösten 2008.

REDERIAKTIEBOLAGET ECKERÖ

Styrelsen» Försäljning av fastigheten på Östra Esplanadgatan 7 (11 November 2008)

» Ekonomisk översikt 1.1 - 30.6.2008 (28 August 2008)

» Brage Jansson VD i Birka Line (29 May 2008)

» Föravtal om försäljning av Algots Varv är tecknat (16 April 2008)

» Bokslutskommuniké 2007 (20 March 2008)

» Pressmeddelande 18.01.2008 (18 January 2008)

» Anbudets slutliga resultat ( 7 December 2007)

» Preliminärt resultat av Eckerös offentliga köpeanbud på aktierna i Birka ( 3 December 2007)

» Rederiaktiebolaget Eckerö överstiger 90 % i Birka Line Abp (22 November 2007)

» Birka Lines styrelse rekommenderar att aktieägarna accepterar Eckerös offentliga köpeanbud (15 November 2007)

» M/S Roslagen är såld (14 November 2007)

» Nytt offentligt köpeanbud på de återstående aktierna ( 8 November 2007)

» David Lindström Eckerö Line Ab Oy:s nya VD (31 October 2007)

» Pressmeddelande 31.10.2007 (31 October 2007)

» Aktieemissionens preliminära resultat (24 October 2007)

» Emission ( 1 October 2007)

» Försäljning av M/S Roslagen (27 September 2007)

» Samarbetsförhandlingarna är slutförda (20 August 2007)

» VD Anders Lundhs anställning avslutas (18 July 2007)

» Algots Varv Ab kallar till samarbetsförhandlingar (10 July 2007)

» Anbudets slutliga resultat (28 May 2007)

» MS Roslagen avyttras (25 May 2007)

» Passagerarstatistik -06 ( 3 April 2007)